عشق من و تو

 

مثل باران ...فریدون مشیری

من نمیگویم درین عالم
گرم پو، تابنده، هستی بخش
چون خورشید باش
تا توانی
 پاک، روشن
 مثل باران
مثل مروارید باش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٢/۱۳ - حمیدرضا