عشق من و تو

 

حدیثی از امام حسن عسگری علیه السلام

قالَ الاِْمامُ الْعَسْکَرى(علیه السلام):
إنکم فی آجال منقوصة و أیام معدودة و الموت یاتی بغتة ، من یزرع خیرا یحصد غبطة ، و
 
من یزرع شرا یحصد ندامة ، لکل زارع ما زرع ، لا یسبق بطیء بحظه ، و لا یدرک حریص ما
 
لم یقدر له ، من أعطی خیرا فالله أعطاه ، و من وقی شرا فالله وقاه
 
 شما عمر کاهنده و روزهای برشمرده ای دارید و مرگ ناگهانی است . آن که تخم نیکی
بکارد خوشی برداشت کند ، و هر که تخم بدی بکارد پشیمانی برداشت کند . هر که هر
چه بکارد همان برای اوست . کندکار را بهره از دست نرود ، آزمند آنچه را مقدرش نیست
به دست نیاورد . هر که به خیری رسد خدایش داده ، و هر که از شری رهد خدایش
رهانده است .
تحف العقول ، ص 519

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۸/٢٤ - حمیدرضا