عشق من و تو

 

در میان عاشقان عاقل مبا...مولوی

در میان عاشقان عاقل مبادور بادا عاقلان از عاشقانگر درآید عاقلی گو راه نیستمجلس ایثار و عقل سخت گیرننگ آید عشق را از نور عقلخانه بازآ عاشقا تو زوترکجان نگیرد شمس تبریزی به دستخاصه اندر عشق این لعلین قبادور بادا بوی گلخن از صباور درآید عاشقی صد مرحباصرفه اندر عاشقی باشد وبابد بود پیری در ایام صباعمر خود بی​عاشقی باشد هبادست بر دل نه برون رو قالبا

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٩/٩ - حمیدرضا