عشق من و تو

 

ادامه شعر گلايه از روزگار... از دوست خوبم راوی


... تشنه لب مردم در امیــــــــــد سراب                        شب سرآمد برگرفـــــــــــتم سرزخواب

پیری آمد ضعف اعضــــا جان گرفت                       رخنه یی در جان ودر ایمــان گرفت                

چشم روشن تیره گشت و تن فــسرد                            آرزو ها یک یک اندر سیــــــــــنه مرد 

سروقدم خم شد و مویم ســـــــــــپید                          روی چون گلنار شد چون شنبلـــــــــید

شد دکان حـــــــــسن من بی مشتری                        جمله معشـــــــــوقان شدند از من بری


 لب زگفتن پای ازرفــــــــــــــتار ماند                           داغ حسرت در دل خونــــــــــــبار ماند

عقل تارفت ازبرم ویران  شـــــــــدم                            واله و حیران و سرگــــــــــــردان شدم

سنگ طفلان خوردم و زخـــــم گزند                            شدقرینم ناسزا ونیشخـــــــــــــــــــــند

از دری شد بردری حـــــــــیران دلم                            تامگر ازهم گشاید مشــــــــــــــــــــکلم

زین تکاپو عاقبـــــــــــــت افسرد تن                           کنجی افــــــــــــتادم به دور از ما و من

 چون درخت عــمر شد بی بار وبرگ                           گفتم آسان گردد این سخـــــتی به مرگ

مرگ باشـد خواب خوش در گور من                          مرهمی براین دلی رنجــــــــــــــــور من

 مالک الموت عاقبـــت با زجز و زور                          روح از تن تن زروحـــــــــــــم کرد دور

                                          ***************

شادمان رفتم  درون گورتنــــــــــــگ                         تابیاسایم به دور از نام و ننــــــــــــــگ

خواب ناگشته صدای هولنــــــــــــاک                         گفت برخیز ای فلان زین مشــــت  خاک

کیست رب و چیست دینت رازگــــوی                         قصه ی شک و یقینت بازگـــــــــــــــوی

 رعب مانع شـــــــد که برگویم صواب                         حاصلم شد زجر و توبیخ وعتـــــــــــاب

تاقیامت سوختم در گـــــــــــــــور تار                         گشت نامم عاصی  و اصحــــــــــــاب نار

                                         ****************

...

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/٥ - حمیدرضا