عشق من و تو

 

دريچه ها ... مهدی اخوان ثالث

ما چون دو دریچه ، رو به روی هم

 آگاه ز هر بگو مگوی هم

هر روز سلام و پرسش و خنده

 هر روز قرار روز اینده
 

عمر اینه ی بهشت ، اما ... آه

 بیش از شب و روز تیره و دی کوتاه
 

کنون دل من شکسته و خسته ست

 زیرا یکی از دریچه ها بسته ست

 نه مهر فسون ، نه ماه جادو کرد

 نفرین به سفر ، که هر چه کرد او کرد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/٢ - حمیدرضا