عشق من و تو

 

ادب از که آموختی؟ ...سعدی

لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان . هر چه از ایشان در نظرم نا پسند آمدی از فعل آن پرهیز کردمی ـ

نگوینـــــد از ســـر بازیچـــه حـــــرفی

کــز آن پندی نگیـــــرد صــاحب هــوش

و گـــر صد باب حکمت پیش نـــــــادان

بخــــوانی آیدش بـــازیچـــه در گـــوش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢ - حمیدرضا