عشق من و تو

 

ياد خدا...سعدی

یکی از پادشاهان پارسائی را دید گفت: هیچت از ما یادت می آید؟ گفت: بلی هر وقت که خدای را فراموش می کنم ـ

هــر سو دود آن کش زبـــر خـــویش بــراند

و آن که بخـــواند به در کس نــــــــدوانــــــد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢ - حمیدرضا