عشق من و تو

 

ثناي وحي از حسين (ع) (امام حسين(ع) در قرآن)

ثناي وحي از حسين (ع)

و اذ اخذنا ميثاقكم لاتسفكون دمائكم و لاتخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم و انتم تشهدون

بقره 84

در تفسير منسوب به امام حسن عسگري آمده است:

پيامبر ميفرمايند: هنگامي كه آيه و اذ اخذنا ميثاقكم لاتسفكون دمائكم آيه درباره يهود است. يعني كساني كه پيمان خدا را شكستند و پيامبران خدا را تكذيب كردند و اولياي خدا را كشتند. آيا شما را خبر ندهم به كساني كه از امت من شبيه يهوديان هستند؟

گفتند: بلي يا رسولالله! فرموند: گروهي از امت من فكر ميكنند كه از امت من هستند اما بهترين فرزندان و پاكان اصالتم را ميكشند و شريعت و سنت من را تغيير ميدهند و دو فرزند حسن و حسين را ميكشند آنچنان كه پيشينيان يهود زكريا و يحيي را كشتند. آگاه باشيد همانا خداوند آنان را لعنت ميكند، آنچنان كه پيشينيان را لعنت كرد و بر بقايا و فرزندانشان هادي و مهدي از حسين مظلوم برميانگيزدكه آنان را با شمشير اوليائش سوي جنم روانه ميكند.

آگاه باشيد لعنت ميكند خداوند كشندگان و دوستداران و ياريكنندگان قاتلين حسين عليهالسلام را.

و بر كساني كه بر لعن بر دشمنان حسين سكوت ميكنند بيآنكه براي تقيه باشد، خداوند لعن ميفرستد.

آگاه باشيد خداوند بر گريهكنندگان از روي شفقت و مهرباني بر حسين (ع) صلوات ميفرستد، آنان كه دشمنان حسين (ع) را لعنت ميكنند و خشم و غضب خويش را بر دشمنان فراوان ميگرداند.

آگاه باشيد آنانكه به قتل حسين راضي باشند با قاتلين او در اين گناه بزرگ شريكاند بدانيد قاتلين حسين و يارانشان و پيروانشان از دين خدا مبري هستند. خداوند فرمان ميدهد به فرشتگان مقربش كه اشكهاي ريزان در قتل حسين را برگيرند و در گنجينههاي بهشتي با آب حيات مخلوط كنند تا گوارايي و پاكيش هزار چندان گردد و فرشتگان آنان كه در قتل حسين خوشحال گرديدند، اشكهاي اينان را برگرفته و در جهنم يا حميم و صديد و غساق و غسلين اين نوشيدني اي ناگوار در جهنم مخلوط كنند تا شدت حرارتش زياده گردد و شكنجه آن هزار چندان شود تا دشمنان آل محمد را در جهنم با چنين نوشيدنيهايي عذابشان تشديد گرديد.

منبع: سایت تبیانhttp://library.tebyan.net/books1/5571.htm

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱۸ - حمیدرضا