عشق من و تو

 

زن در ايران... پروين اعتصامی

زن در ايران، پيش از اين گويي که ايراني نبود
                                                             
پيشه‌اش جز  تيره‌روزي  و   پريشــــــاني نبود

 زندگي و ‌‌‌‌‌‌مــرگش اندر  کنج عزلت‌  مي‌گذشت
                                                                زن چه بود آن روزها، گــــر زان که زنداني نبود
   کس چو زن، انـــدر سياهي قرنها منـــزل نکرد
                                                                   کس چو زن، در معبــــد سالوس قــرباني نبود
   در عدالتخانـــه‌ي انصاف، زن  شاهـــد نداشت
                                                                  در دبستان فضيــــلت، زن دبستـــــــاني  نبود 
  دادخواهيهــــاي زن مي‌مانــد عمري بي‌جواب
                                                                
 آشکارا بـــــــود اين بيـــــداد، پنهـــــــاني نبود
    بس کسان را جامه و چوب شباني بود، ليک
                                                               در  نهـــادِ جمله  گـــرگي  بود، چــوپاني نبود
     از بــــــراي زن به  ميــــــدا ن فــــراخِ زنــــدگي
                                                               سرنوشت و قسمتي، جز تنگ ميــداني نبود 
    نـــــور دانش را زچشم زن نهـــان مي‌داشتند
                                                             اين نـــدانستن ز پستي و گرانجـــــــاني نبود
   زن کجــا بافنــده مي‌شــد بي‌نخ و دوک هنــر
                                                                خــــرمن و حاصل نبـــود آنجا که دهقاني نبود
 ميـــوه‌هاي دکّـــه‌ي دانش فراوان بــــود ، ليک
                                                                بهـــــر زن هــــرگز نصيبي زين فـــــراواني نبود
  در قفس مي‌آرميد و   در  قفس  مي‌داد  جان
                                                               در گلستان، نام از اين مـــــرغ گلستاني نبود

    بهـــــر زن،  تقليـــد تيه فتنه و  چــــاه بلاست
                                                                 زيرک  آن  زن کاو  رهش اين راه ظلماني نبود
  
 آب و  رنـــگ از علم مي‌بايست شــــرط برتري
                                                              
 بـــــــــا زمـــــرّد ياره و لعل بـــــــدخشاني نبود
  
 جلوه‌ي‌صد‌‌‌پرنيان ،‌ چون‌يک قباي‌ساده نيست
                                                              عزت از شايستگي بود، از هوســــــراني نبود
    ارزش پوشنده، کفش و‌ جامـــــه را‌  ارزنده کرد
                                                             قــــدر و پستي، با گـــراني و بـــــه ارزاني نبود     
  ســــادگي و پاکي و  پرهيز، يک يک گــــوهرند
                                                              گــــــوهر تابنـــــده، تنهـــــا گوهـــــر کاني نبود
    از  زر  و  زيور چه سود آنجا که نادان است زن
                                                                  زيـــــور و  زر، پــــرده‌پـــــوشِ عيب ناداني نبود
 عيب‌ها را  جامه‌ي پرهيز پوشانده‌ست و  بس
                                                            جامـــــه‌ي عجب و هــوا، بهتر  ز عرياني نبود
 زن سبکساری نبیند تا گـرانسنگ است و پاک
                                                             پـــــــاک را آسیبی از آلــــــوده دامـــــــانی نبود
 زن چو گنجور است‌و عفت،گنج و حرص‌و ‌آز،دزد
                                                               وای اگـــــــر آگـــــه از  آیین نگهبـــــــــــانی نبود
   اهـــرمن بر سفره‌ی تقو ی نمی‌شد میهمــــان
                                                            زان که می‌دانست کان جا، جای مهمانی نبود
   پا بــــــه راه راست بایــــد داشت، کاندر راه کج
                                                           تـــــوشه‌ای و رهنمـودی، جــــز پشیمانی نبود
    چشم و دل ر ا پـــرده می‌بایست، امـا از عفاف
                                                           چــــــادر پـــــــوسیــــــده، بنیاد مسلمانی نبود
   خسروا، دست تـــــوانای تــــو، آسان کــــرد کار
                                                               ورنـــــــه
 در این کـــار سخت امیــد آسانی نبود
  شه‌نمی‌شد گر‌در این گمگشته کشتی‌ناخدای
                                                                   ســــاحلی پیـــــدا از  این دریــای طوفانی نبود
   بایـــد این انـــوار را پروین بـــــه چشم عقل دید
                                                               مهــــــر رخشان را نشایــــد گفت نــورانی نبود

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱٧ - حمیدرضا