عشق من و تو

 

جمعه...فروغ فرخ زاد

جمعه ساکت
جمعه متروک
جمعه چون کوچه های کهنه، غم انگيز
جمعه  انديشه های تنبل بيمار
جمعه خميازه های موذی کشدار
جمعه  بی انتظار
جمعه  تسليم


خانه  خالی
 

خانه  در بسته بر هجوم جوانی
خانه  تاريکی و تصور خورشيد
خانه  تنهائی و تفال و ترديد
خانه  پرده، کتاب، گنجه، تصاوير


آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت
زندگی من چو جويبار غريبی
در دل اين جمعه های ساکت متروک
در دل اين خانه های خالی دلگير
آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت...
 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱٧ - حمیدرضا