عشق من و تو

 

سال روز مرگ شاهشاهان كورورش كبير

سال روز مرگ  بزرگترين شاه تاريخ  و عدالترين و مهربانترين شاه در تمام دروان  كوروش كبير

موسس امپراطوري ايران رو به تمام ايرانيان و دوست داران عدالت و آزادي تسليت مي گم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱۳ - حمیدرضا