عشق من و تو

 

دليل لقب ذوالقرنين

دانیال نبی (ع) از انبیاء یهود به کوروش لقب «صاحب دو شاخ» (پادشاه دو قوم پارس و ماد) را داده بود است که /ba’al ha’qerenayim/ تلفظ می شود که بسیار به تلفظ ذوالقرنین عربی نزدیک است. (ba’al) معادل (ذو) عربی است به معنای دارنده، (ha) حرف تعریف است مثل (ال)، و (qerenayim) مثنی (qeren) است، به معنای دو شاخ، مثل قرنین عربی که مثنی قرن است. از متن کتب یهود، تشبیه کوروش به ذوالقرنین (=صاحب دو شاخ)، عقاب شرق، و مسیح خداوند کاملا آشکار است و ثابت می کند که او با این القاب نزد یهود شناخته شده بود و قریش با یاری یهود مدینه در مورد او از پیامبر سوال پرسیده بودند. مسئله دیگری که بر این ادعای ما صحه می گذارد، و هرگونه شک و شبهه را مرتفع می کند، مجسمه ای است از کوروش، که در نزدیکی استخر (اصطخر) در کنار نهر مرغاب در قرن نوزدهم میلادی کشف شد. این مجسمه که نمونه ای پر ارزش از فن حجاری ایران باستان است، کوروش را در قامت یک انسان نشان می دهد که دو بال مانند بال های عقاب از دو سویش گشوده شده، و تاجی به سر دارد که دو شاخ همانند شاخ های قوچ روی آن قرار دارد و تصویر «صاحب دو شاخ (ذوالقرنین)» و «عقاب شرق» را در ذهن بیننده تداعی می کنند.

کوروش کبیر بعد از به قدرت رسیدن و متحد کردن اقوام پارس و ماد به درخواست کمک یهودیان بابت حمایت در مقابل دول یونان و مصر جواب مثبت می دهد و به هوا خواهی از آنان بعد از جنگ با امپراطوری یونان و شکست دادن مصریان، اقوام یهود و پیامبران یهود را در پناه حکومت خود گرفته و دین آنان را به رسمیت می شناسد.

علت دادن این لقب به کوروش کبیر (کتاب مقدس/ عهد قدیم (کتاب دانیال نبی (ع))

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱۳ - حمیدرضا