عشق من و تو

 

ايمان بياوريم...پرویز ابولفتحی

مرگی است ؟
 نه
 که هراسی است
 عظیم تر از مرگ
 این زیستن
 با این همه درد
 که
 اندیشه را
 آتش گدازنده
 می زند
 میران
 همه چیز میراننده
 بی شفقتی
 در برابر این همه ایثار
 آه
 که بنفشه دوباره نمی روید
 و گرد آفرین
 از این همه تحقیر
گر روی دوباره بنماید
 باید
 ایمان بیاوری
به تناوری اندیشه راستی
 در سرزمین دروغ 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱٢ - حمیدرضا