عشق من و تو

 

دوازده...احمد رضا احمدی

روزی آمده بودی
که من تمام نشانی ها را نوشتم
با خط بد نوشتم
 و تو تمام خانه ها را گم کردی
به من نگفتی
 همسایه ها گفتند
 دیر آمدی
پنجره بوی رطوبت داشت
 به من نگفتی
که بیرون از خانه باران است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱۱ - حمیدرضا