عشق من و تو

 

يادته...شاهکار بينش پژوه

به تو گفتم يادته؟ گفتی فقط تورو ميخوام؛ گفتی که من يادم نمیاد
به تو گفتم يادته؟ يه وقتی می مردی برام؛ گفتی که من يادم نمیاد
گفتی که کی کجا کدوم؟ قديمو هی نيار به روم؛ که عشق تازه ای خريدم
گفتی به کی گفته بودم؟ برو که اشتباه شده؛ برو ديگه ازت بريدم
عروسکی تازه خريدی، چند روزيو باهاش پريدی؛ ولی اونم دل تورو زد!
با اون عروسکای مفتی، زدی به هم چه زودو گفتی؛ از اونام خوشم نيومد!
حالا که برگشتی سراغم، يه ذرّه هم دوست ندارم؛ دلم ديگه تورو نمیخواد!
میگم قيافتون چه آشناست، ديديم همو يه جايی شايد؛ ولی افسوس يادم نمیاد!

به تو گفتم يادته؟ گفتی فقط تورو ميخوام؛ گفتی که من يادم نمیاد
به تو گفتم يادته؟ يه وقتی می مردی برام؛ گفتی که من يادم نمیاد
گفتی که کی کجا کدوم؟ قديمو هی نيار به روم؛ که عشق تازه ای خريدم
گفتی به کی گفته بودم؟ برو که اشتباه شده؛ برو ديگه ازت بريدم
عروسکی تازه خريدی، چند روزيو باهاش پريدی؛ ولی اونم دل تورو زد!
با اون عروسکای مفتی، زدی به هم چه زودو گفتی؛ از اونام خوشم نيومد!
حالا که برگشتی سراغم، يه ذرّه هم دوست ندارم؛ دلم ديگه تورو نمیخواد!
میگم قيافتون چه آشناست، ديديم همو يه جايی شايد؛ ولی افسوس يادم نمیاد!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۱٠ - حمیدرضا