عشق من و تو

 

 

سلام جوجو

ديدی چی شد؟ تو که ميگفتی شاهزاده خيلی دوستت داره اين بود؟

تو که ميگفتی ..........

ای بابا جوجو دارم به تو هم کم کم شک ميکنم.

ميگه ميشه شاهزاده پری رو دوست نداشته باشه ؟

مگه ميشه دل ازش بريده باشه ؟

مگه ميشه همه چيز به همين سادگی ...........

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۱٩ - حمیدرضا


سلام

سلام شاهزاده خوب و مهربونم

داشتم فکر ميکردم که چرا دل من انقدر غمگينه و چرا دل تو انقدر غمگينه بعدش ديدم که چقدر نادون هستم خوب معلومه ديگه دلهايی که به هم نزديک باشند اينطوری هستند.

دل پری بخاطر دل شاهزاده غمگينه و دل شاهزاده بخاطر پری.

غمها و مشکلات زندگی و نداری و بيچارگی و درماندگی و بی پولی و حرفهای مردم و سختيها و ............ همه همه همه بهانه است شاهزاده

دل شاهزاده ميخواد که پری رو ببينه و پری مشتاق ديدار شاهزاده است

اينه که دل هردوشون اينطوری شده مگه نه شاهزاده من؟

راستی جوجو تو اين وسط چی کاره ای بی معرفت؟ خوب يه کاری بکن.

لااقل يه کاری بکن پری خواب شاهزاده رو ببينه وشاهزاده خواب پری رو شايد دلشون کمی اروم بگيره.

اصلا جوجو به نظر تو کسی ميتونه باور کنه که پری شاهزاده رو دوست داشته باشه و برعکس درحاليکه هرگز همديگر رو نديده باشند؟

به نظر تو اين يه عشق اسمونی نيست ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۱٤ - حمیدرضا


 

سلام جوجو تو که ميگفتی شاهزاده دوستم داره پس چرا پری رو فراموش کرده؟

چراسراغی از دل شکسته و غمگين پری نميگيره ؟

جوجو به شاهزاده بگو که پری خيلی از تو دلگيره و خيلی دلش شکسته

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/٧ - حمیدرضا


نميدونم

نميدونم کجای حرفها و رفتارم اشتباهه که شاهزاده عزيزم فکر ميکنه از روی ترحم دوستش دارم ؟

بهش ميگم ادمهارو دوست دارم از شادی اونها شاد ميشم از اينکه احساس کنم کسی رو خوشحال ميکنم. حرف زدن با من کسی رو شاد ميکنه و اميدوار به زندگی خيلی خوشحالم به خودم افتخار ميکنم.

اما اون فکر ميکنه برای مثل بقيه ادمهاست. اون فکر ميکنه از روی ترحم دوستش دارم. درحاليکه اينطوری نيست. مگه ميشه يه ملکه شاهزاده شهر روياهاش رو از روی ترحم دوست داشته باشه؟

جوجو تو يه چيزی بگو. تو براش بگو که پری دوستت داره به خدا نه مثل بقيه ادمها تو براش فرق داری اخه تو شاهزاده ای اونم مال شهر قصه ها و روياهای پری چطور ميشه با بقيه فرق نداشته باشی ؟

به نظر تو جوجو اشکال کار از منه ؟ من اشتباه ميکنم که اينطوری حرف ميزنم نه‌؟

جوجو به شاهزاده بگو که دوستش دارم شايد حرف تورو قبول و باور کنه.

شايد باورش بشه که الان دلتنگش هستم. چشم انتظار شنيدن صداشم. بيشتر از همه چشم انتظار ديدار روی اون هستم.

جوجو نميدونم چرا شاهزاده فکر ميکنه اگه ببينمش ديگه دوستش نخواهم داشت. اگه ببينمش اخرين ديدار ماست. اگه ببينمش اونی که هست با اونی که فکر ميکردم تو روياهام فرق داره ؟

فقط بگو بهش که دوستت دارم شاهزاده پری دوستت داره عزيز من هستی.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/٦ - حمیدرضا


بال فرشته ها

وقتی ادم روی بال فرشته ها ميشينه و به اسمون ميره از اون بالا اين ادمهای مغرور و خودخواه و متکبر چقدر کوچيک هستند. از اون بالا اين زمينی که انقدر بهش دل بستيم چقدر ناچيز و حقيره. از اون بالا فقط قلبهای عاشقه که به وضوح معلومه چون از همه چيز بزرگتر و درخشنده تر و زيباتر هستند.

از اون بالا روی بال فرشته ها که ميشينی فقط ميتونی زيباييهارو به وضوح ببينی و زشتی ها چقدر کوچيک و ناچيز هستن. البته اينم دست ماست که چی رو بخواهيم بزرگ ببينيم و چی رو بخواهيم کوچيک ببينيم.

اما وقتی روی زمين هستيم خيلی برامون سخته بفهميم چی بزرگه و چی کوچيک؟ چی زيباست و چی زشت ؟ نميدونم ايا واقعا اين دنيا بزرگه يا کوچيکه ؟

اخه يکی ميگفت :

توی اين دنيا دل به هم نبنديد چون اين دنيا انقدر کوچيکه که برای دو تا دل جا نداره اما اگر بستيد همديگر و رها نکنيد چون اين دنيا انقدر بزرگه که نميتونيد ديگه همديگر رو پيدا کنيد.

منکه نفهميدم بالاخره اين دنيا بزرگه يا کوچيکه ؟

توچی ميگی شاهزاده من ؟ تو چی ميگی جوجو ؟

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/٦ - حمیدرضا


جوجو

جوجو کجايی ؟

از شاهزاده من چه خبر؟

دلم براش تنگ شده ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/٦ - حمیدرضا


دلم برای دريا خيلی تنگ شده

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/٥ - حمیدرضا


 

من پری هستم تو شاهزاده من و اونم جوجوی دوست مهربون ما.

جوجو هميشه حرفهای دل شاهزاده رو به من ميگه و حرفهای دل منو به اون اما خوب اين حرفها رو ديگه به هيچ کس نميگه برای همينم من و اون جوجو رو خيلی دوست داريم.

جوجو ميگه : پری اون ميگه که يه روز مياد با اسب سفيدش تورو برميداره ميبره به شهر قصه هاش به شهر روياهاش و اونجا با هم مثل يه شاهزاده و ملکه زندگی ميکنيد راست ميگه؟

پری : خوب اره جوجو مگه تا بحال شده که شاهزاده دروغ بگه ؟

جوجو ميگه : پری شاهزاده خيلی دوستت داره تو عشقش رو باور داری اخه اون خيلی شبها به تو فکر ميکنه و به اينکه نکنه تو عشقش رو باور نداشته باشی.

پری : اره جوجو باورش دارم اما خوب من يه ملکه هستم بايد کلی برای شاهزاده ناز کنم و اونم خريدارش باشه بالاخره همه لذت عشق به اين ناز کردن و ناز کشيدنهاست ديگه.

جوجو ميگه : پری شاهزاده ميگه اگه يه روز بياد تورو برداره و ببره فقط مال خودش باشی تو ناراحت ميشی‌؟

پری : فکر کنم کنار شاهزاده خوشبخترين باشم و ديگه نيازی به هيچ کس و هيچ چيز نداشته باشم. هی جوجو خيلی داری فضولی ميکنی ها بسه ديگه برو بخواب.

شب بخير جوجو

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/٥ - حمیدرضا


 

از امروز اين وبلاگ  ديگه فقط برای پری هستش.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۳ - حمیدرضا