عشق من و تو

 

 

عشق را صدا بزن

 

عشق و فقط عشق ما را نجات خواهد داد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/٢٥ - حمیدرضا


 

عشق را از ياد نبر

 

خنده را فراموش نکن

 

شادی  باش و ديگران را شاد کن

 

تو خيلی مهمی نه کس ديگری

 

پس به  فکر خودت باش  اول نه ديگران

 

به ديگران محبت کن و   انتظار  محبت کردن ديگران را نداشته باش چون محبت

 

تو به تو ارامش می دهد 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/۸ - حمیدرضا